Od września na ternie kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie rozpoczyna swoją działalność unikatowe przedsięwzięcie jakim jest Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne Słoneczna Kraina. Jego wyjątkowość polega na połączeniu wspólnych sił świata nauki i praktyki. Jest to projekt, który powstał przy współpracy pracowników naukowych Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji oraz „Słonecznej Krainy”.
W Polsce znane są placówki edukacyjne funkcjonujące na terenie uczelni wyższych. Ich celem jest jednak opieka nad pociechami pracowników naukowych i studentów. W przypadku Cieszyna głównym celem, jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w oparciu o najlepsze metody terapeutyczne, których skuteczność jest lub będzie potwierdzona rzetelnymi badaniami naukowymi. To pierwszy taki ośrodek w Polsce, w którym nauka i praktyka pedagogiczna znalazły się w jednym miejscu.
Oferta przedszkola wyróżnia się prowadzeniem dla dzieci innowacyjnych zajęć. Nowością jest nadzór pedagogiczny, który będą sprawować pracownicy naukowi z kraju oraz z zagranicy. Głosem doradczym będzie Rada Naukowa Przedszkola, w skład której będą wchodzić profesorowie i doktorzy wspierający i nadzorujący naukowo oraz metodycznie pracę edukacyjno-terapeutyczną przedszkola. Pracując z dziećmi o specjalnych potrzebach należy zdawać sobie sprawę z konieczności interdyscyplinarnego spojrzenia na proces ich rozwoju. Dlatego też pracownicy przedszkola współpracują z Beskidzką Izbą Lekarską. Wspólne spotkania oraz rozmowy z środowiskiem medycznym zaowocowały wypracowaniem procedur wczesnego wykrywania nieprawidłowości rozwojowych u dzieci.
Zdaniem prof. zw. dra hab. Zenona Gajdzicy Dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji to projekt unikatowy z kilku względów. Jego podmiotem są dzieci. To ich rozwój stanowi centrum projektu, ale korzystać z niego będą także pracownicy naukowi i studenci Wydziału. Dzięki zaangażowaniu specjalistów już powstają unikatowe programy wychowania, kształcenia i terapii. Proces ich wdrażania będzie dokładnie monitorowany. Studenci wyższych lat studiów poprzez swoje zaangażowanie pozwolą na głębszą indywidualizację pracy i wzmożoną opiekę w każdej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej.
Program przedszkola stanowią nie tylko zajęcia wynikające z podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej ale również autorskie programy oraz metody pracy, które będą wdrażane do polskich warunków.
Dbając o jak największy komfort, bezpieczeństwo oraz spokój przedszkolaków, bez zakłócania ich procesu edukacyjnego, placówka zastosowała szereg innowacyjnych rozwiązań, np.; lustra fenickie. Dadzą one możliwość nie tylko swobodnego prowadzenia badań, ale również obserwacji dzieci przez rodziców. Dla samych rodziców w ofercie przedszkola przewidziane są również dodatkowe zajęcia, z zakresu wzbogacania ich wiedzy na temat stymulowania rozwoju dzieci. W sytuacjach trudnych będą mogli oni liczyć również na fachową pomoc i wsparcie.
Planowane działania terapeutyczne, które będą prowadzone w przedszkolu, mają poszerzać dziecięcą wyobraźnię oraz budować zaciekawienie światem zewnętrznym. Terapeuci podczas zajęć będą podkreślać indywidualne i niepowtarzalne cechy swoich podopiecznych a w przypadku istniejących dysfunkcji opracowywać wspólnie z rodzicami plany ich korekcji. Przedszkole w przyszłości będzie kładło nacisk na dobre przygotowanie poznawcze i społeczne dziecka do podjęcia nauki szkolnej na miarę jego możliwości.
Dyrektor przedszkola dr Sylwia Wrona dodaje: „Naszą misją jest stworzenie placówki o wyjątkowym klimacie dla swoich podopiecznych i ich rodziców. Na pierwszym planie stawiamy relacje międzyludzkie: pomiędzy dziećmi, rodzicami, personelem i przedstawicielami świata nauki. Głęboko wierzymy, że odpowiednio zorganizowana przestrzeń sprzyjająca zaangażowaniu dzieci w poznawanie otaczającego go świata, przyniesie wymierne korzyści dla nich samych. Odpowiedni dobór metod pracy oparty na badaniach naukowych w mojej opinii będzie stanowił solidny fundament proponowanych działań. Dlatego serdecznie zapraszam do naszej Słonecznej Krainy”.
Rekrutacja do przedszkola trwa. Zadanie jakie stoi przed pracownikami przedszkola nie będzie łatwe ale trzymamy kciuki aby udało zrealizować się wszystkie postawione cele.