“NAD SŁONECZNĄ KRAINĄ SŁOŃCE NIGDY NIE ZACHODZI”

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Bielsku – Białej mieści się w budynku z ogrodem przy ulicy Żywieckiej 90. Ideą naszej placówki jest pomoc w wychowaniu i kształceniu dzieci z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie dzieciom komfortu fachowej opieki i rehabilitacji wspomagającej rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. Motto punktu brzmi „Nad Słoneczną Krainą słońce nigdy nie zachodzi” każdy kto nas odwiedza zauważy ciepłą rodzinną atmosferę panującą w naszym przedszkolu. Placówka prowadzi kształcenie przedszkole w kilku małych grupach dla 4-8 dzieci, których poziom rozwoju, potrzeby, sposób funkcjonowania jest zbliżony. Każdy oddział powierzony jest opiece edukacyjno – wychowawczej dwóm specjalistom – nauczycielom (pedagodzy specjalni i pedagodzy edukacji przedszkolnej z doświadczeniem w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi). Dodatkowo w porozumieniu z nauczycielami, z naszymi dziećmi pracują terapeuci, zarówno na zajęciach indywidualnych jak i grupowych. Czas trwania zajęć, a w szczególności zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych, jest dostosowany indywidualnie do aktualnych możliwości rozwojowych dziecka.

W naszym przedszkolu prowadzimy zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Praca z dzieckiem oparta jest na sprawdzonych, nowoczesnych metodach pracy. Realizujemy również terapie Tomatisa, Biofeedback, Arteterapię, Choreoterapię, Muzykoterapię, Dogoterapię, Felinoterapię, Terapię ręki, Logorytmikę. Każdego dnia odbywają się również terapie indywidualne ze specjalistami:

  • psychologiem
  • oligofrenopedagogiem
  • surdopedagogiem
  • tyflopedagogiem
  • specjalistą wczesnego wspomagania
  • terapeutą integracji sensorycznej
  • logopedą, neurologopedą
  • rehabilitantem
  • i innymi specjalistami w zależności od niepełnosprawności dziecka.

Placówka organizuje edukację i terapię dzieci niepełnosprawnych, odpowiednio do ich potrzeb i aktualnych możliwości, w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania. Dzieci są wspomagane w ich indywidualnym tempie rozwoju, w zainteresowaniach i uzdolnieniach.

Punkt przedszkolny przygotowuje dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego i samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym odpowiednio do stopnia niepełnosprawności.
Bardzo ważna jest również współpraca z rodzicami i wspomaganie ich w procesie wychowawczym i terapeutycznym ich pociech.
Współpracujemy z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi w Bielsku – Białej, Czechowicach – Dziedzicach i Żywcu, gdyż z tych terenów dzieci uczęszczają do naszego przedszkola.
Nawiązaliśmy bliską współpracę z Uniwersytetem Śląskim, w ramach której nasi nauczyciele i specjaliści uczestniczą w konferencjach naukowych dotyczących kształcenia specjalnego i nowych metod pracy z dzieckiem.